تراکنش ناموفق

خرید شما با مشکل رو به رو شد.

تراکنش ناموفق بود.

در صورت کم شدن از حساب شما وجه تا 24 ساعت از طرف بانک بازگشت داده می شود.

در صورت مشکلات فنی دیگر از طریق صفحه تماس با ما با تیم هلوکد در ارتباط باشد.